English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • ระบบ CHEQA Online
      • ผลประเมินคุณภาพภายใน ปกศ 59
         • ระดับวิทยาลัย
         • ระดับหลักสูตร
      • คู่มือการประกันคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ปกศ 60

      • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเรื้อรัง
    งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 


ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรง รอบที่ 2 ปศก. 2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง รอบ 2 ปศก 2561
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกายฯ รับตรงรอบ2
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง รอบที่ 1 ปศก 2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง ปศก 2561
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย (รับตรง)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนฯ 60
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์แลกเปลี่ยนฯ ปศก 2560
      รับสมัครผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนฯ ปศก 2560
      เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561
      ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ 4 อัตรา
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61(แบบ สขร.1)
      ประกาศรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 ไตรมาส2
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61 (แบบ สขร.1)
      ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (ไตรมาส 2)
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61 (แบบ สขร.1)
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
       ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
            เรื่อง “Smart Nurses Work Smart : ความท้าทายทางการพยาบาล ”

       โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
            (Intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยาบาล

       โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง ทิศทางแนวโน้ม
            การรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในยุคไทยแลนด์ 4.0

       โครงการการเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการบริหารจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
           เพื่อรองรับ service plan

       โครงการส่งเสริมสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีอาการพ้นวิกฤตและมีอาการคงที่
           (Intermediate care) และการดูแลประคับประคอง

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
       ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น4
       อบรมหลักสูตร ป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
      ECMO 4.0 plus: Basic. Advanced and Beyond
      Palliative care in critical care settings
      คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรม 2 เรื่อง
      จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
      Everyday pediatrics: Practice in the Real World
      Integrative Oncology บูรณาการความรู้สู้โรคมะเร็ง
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงาน
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
      ฟอร์มการตรวจเอกสารการรายงานตัว
      แจ้งรายละเอียด เตรียมตัวสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
      รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ฟอร์มตรวจเอกสารการรับนักศึกษาใหม่
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่า ผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      เป็นพยาบาลที่อเมริกาแถม green card ให้อีกต่างหาก สนไหม ? กับ
      เซ็นทุนระยอง
      กยศ 59
      แจ้ง อินเตอร์เน็ตหอเก่ามีปัญหา
      คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
      wirelessไม่ทั่วถึง
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :