English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งซ่อมงานเทคโนฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
  
ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พกส. เจ้าพนักงานพัสดุ
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไปและงานขับรถ
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 5 ตำแหน่ง
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (พกส. เจ้าพนักงานพัสดุ)
      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการฯ
      รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน(บุคคลธรรมดา)
      รับสมัครบุคคลในการจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิจัยฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค. 65 สขร.1
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค. 65 สขร.1
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย. 65 สขร.1
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566
      รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (เจ้าพนักงานพัสดุ)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ 11 รายการ
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
      งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
      งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
      งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
      งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
      งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ 2565
  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว(22 หน่วยกิต) รุ่นที่ 1
  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (4 หน่วยกิต) รุ่นที่ 3
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 8
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :