English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • ระบบ CHEQA Online
      • ผลประเมินคุณภาพภายใน ปกศ 59
         • ระดับวิทยาลัย
         • ระดับหลักสูตร
      • คู่มือการประกันคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ปกศ 60

      • เอกสารเพิ่มเติมคู่มือประกันฯ
          จาก สบช.

      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 


ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      คู่มือการใช้งานระบบประเมินความสุขบุคลากรฯ (Happinometer)
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
      ประกาศจ้างเหมางานผู้ปฏิบัติงานต่างๆ
      แบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรฯ ต่อร่าง พรบ.สบช.
      ประกาศรายชื่อพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ชมรมพยาบาลฯ จันทบุรี
      พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๑ (สป.มท.)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.61(แบบ สขร.1)
      ประกาศสัญญาซื้อขายหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ 1 รายการ
      รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2562
      ประกาศสัญญาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 3 รายการ
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
       โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
           เรื่อง ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
       เครื่องแบบเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
       อบรมหลักสูตร ป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5
       โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน ปี 2562
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
      ICN Forum ครั้งที่ 13 "IC Update 2019:Be a Hero in IPC by U
      การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
      โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข
      IDP+IS : พัมนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดตัวชี้วัดระดับบุคคล...
      เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา....
      The 3rd International Conference of Multidisciplinary...
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      กำหนดการส่งเกรด (ภาคต้น) ประจำปีการศึกษา 2561
      ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงาน
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
      ฟอร์มการตรวจเอกสารการรายงานตัว
      แจ้งรายละเอียด เตรียมตัวสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      ช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยค่ะ
      เซ็นทุนระยอง
      กยศ 59
      แจ้ง อินเตอร์เน็ตหอเก่ามีปัญหา
      คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
      wirelessไม่ทั่วถึง
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :