English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • SAR สภาการพยาบาล
      • เอกสารประกอบการเตรียมรับการตรวจจากสภาการพยาบาล
      • แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2567
(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

      • แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
      • รายละเอียดโครงการ ปีงบ 64
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุด วพ.พปก.
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
ฐานข้อมูล ClinicalKey
วิธีใช้งาน ClinicalKey
ฐานข้อมูล Science Direct
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
  
ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พกส.
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ
      ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
      รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยง
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานทั่วไป
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มค 64 สขร.1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 1 ปีงบ 64
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ (ครั้งที่2)
      แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 งบลงทุน
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธค 63 สขร.1
      เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
      งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
      งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
      รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 63
      งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (4 หน่วยกิต) ระหว่าง 7 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (รับสมัคร ถึง 30 เม.ย. 64)
  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 3 พฤษภาคม - 3 กันยายน 2564
  ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 1-5 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 7
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ ปศก 2564
      ประกาศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563
      กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2563
      กำหนดระยะเวลาผ่อนผันและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
      ประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
      ประกาศ การยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
      เปลี่ยนแปลงการเปิดการเรียนการสอน ปศก 2562 ชั้นปี 1-3 (ฉบับ3)
      การกลับเข้าวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปศก. 62
      ประกาศเรื่องการดำเนินการเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาฯ
      ยกเว้นการนับวันค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าฯปศก2562 เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :