English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • ระบบ CHEQA Online
      • ผลประเมินคุณภาพภายใน ปกศ 59
         • ระดับวิทยาลัย
         • ระดับหลักสูตร
      • คู่มือการประกันคุณภาพ
          การศึกษาภายใน ปกศ 61

      • เอกสารเพิ่มเติมคู่มือประกันฯ
          จาก สบช.

      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 


ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ยุทธวิธีชะลอวัย(Anti Aging)
      ประกาศรายชื่อนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนฯ ปศก. 2561
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานทั่วไป 3 อัตรา
      รบกวนอาจารย์เข้าทำแบบสำรวจเกี่ยวกับสารสนเทศฯ สบช.
      ประกาศจ้างเหมางานผู้ปฏิบัติงาน
      กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
      รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      คู่มือการใช้งานระบบประเมินความสุขบุคลากรฯ (Happinometer)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ปี 2562
      ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส2
      ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มี.ค. 62
      ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร คสล. 7 ชั้น (ครั้ง 2)
      ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น
ดูทั้งหมด >>        
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
      ปฏิทินการรับสมัครฯ รอบการรับตรงจากพื้นที่
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรง รอบที่ 2
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง รอบที่ 2
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที 2
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรง รอบที่ 1
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา การรับตรง รอบที่ 1
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง 62
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
       โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
           เรื่อง ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย

       โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน ปี 2562
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
      การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น
      โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐให้บุคลากร
      ประชุมวิชาการ ยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562
      ์Nurses-A Voice to Lead health For All
      การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
      การจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      กำหนดการส่งเกรด (ภาคต้น) ประจำปีการศึกษา 2561
      ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงาน
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
      ฟอร์มการตรวจเอกสารการรายงานตัว
      แจ้งรายละเอียด เตรียมตัวสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      ช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยค่ะ
      เซ็นทุนระยอง
      กยศ 59
      แจ้ง อินเตอร์เน็ตหอเก่ามีปัญหา
      คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
      wirelessไม่ทั่วถึง
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :