English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเรื้อรัง
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • ระบบ CHEQA Online
    งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 


ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปศก.2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รับตรงจากพื้นที่ 61 เพิ่มเติม
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ฯ(เพิ่ม)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรงจากพื้นที่ 2561
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ฯ (ทุนสบช.)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ฯ(เพิ่ม)
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561
      ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ 4 อัตรา
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
      ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พสก.
      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ พยาบาลวิชาชีพ
      ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ 2 ตำแหน่ง
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา
      ประกาศจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
      ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค.60
      ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีฯ จำนวน 4 รายการ
      ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน 1 รายการ
      ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 (งบลงทุน)
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
       โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
            (Intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยาบาล

       โครงการฟื้นฟูความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง ทิศทางแนวโน้ม
           การรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในยุคไทยแลนด์ 4.0

       โครงการการเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการบริหารจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
           เพื่อรองรับ service plan

       โครงการส่งเสริมสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ที่มีอาการพ้นวิกฤตและมีอาการคงที่
           (Intermediate care) และการดูแลประคับประคอง

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
       ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น4
       อบรมหลักสูตร ป.ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
ดูทั้งหมด >>        
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงาน
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
      ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
      ฟอร์มการตรวจเอกสารการรายงานตัว
      แจ้งรายละเอียด เตรียมตัวสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม
      อย่าลืมตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วนนะคะ
      ของใช้จำเป็นเมื่ออยู่หอพักสำหรับนักศึกษาหญิง
      ฟอร์มประวัติ (ใหม่)
      รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด ฟอร์มตรวจเอกสารการรับนักศึกษาใหม่
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่า ผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษา
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      เป็นพยาบาลที่อเมริกาแถม green card ให้อีกต่างหาก สนไหม ? กับ
      เซ็นทุนระยอง
      กยศ 59
      แจ้ง อินเตอร์เน็ตหอเก่ามีปัญหา
      คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
      wirelessไม่ทั่วถึง
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :