English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
      • หลักสูตร 2560 (สบช.)
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • เอกสารประกอบการเตรียมรับการตรวจจากสภาการพยาบาล
      • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
  
ผู้อำนวยการ


ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      โควตานักศึกษาสาขาวิชารังสีการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
      แนะนำเรียนรู้ด้านสุขภาพและการพยาบาลฯ ด้วยตนเองผ่าน ThaiMOOC
      เปลี่ยนหลักสูตรสถาบันสมทบเป็นหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
      ประกาศ ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 6
      แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยง
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทเส้น
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 63
      การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายประเภทเส้น
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
      ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์วิทย์ฯ
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 63
ดูทั้งหมด >>        
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2563 Admission (เพิ่มเติม)
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ Admissions63 - เพิ่มเติม
      ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions 2563
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ รอบเพิ่มเติม
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ฯ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
       อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (6 สัปดาห์)
       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6
       โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน ปีการศึกษา 2562
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาบุคลากร
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ วิธีแก้ปัญหากรณีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ ไม่ได้ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข่าวจากงานทะเบียน
      ประกาศ การยกเว้นค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
      เปลี่ยนแปลงการเปิดการเรียนการสอน ปศก 2562 ชั้นปี 1-3 (ฉบับ3)
      การกลับเข้าวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปศก. 62
      ประกาศเรื่องการดำเนินการเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาฯ
      ยกเว้นการนับวันค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าฯปศก2562 เพิ่มเติม
      เปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯ นศ ปี 2 ฉบับ 2
      เปลี่ยนแปลงการสำเร็จการศึกษาฯ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปศก 2562
      ประกาศเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ปศก.2562
      ประกาศยกเว้นการนับวันค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าฯ ปศก 2562
      ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯ นศ ปี 2
ดูทั้งหมด >>        
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
เฮฮาภาษาฟ้าขาว
      โมเดลการวัดของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการกินยา
      โมเดลการวัดของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการกินยา
      โมเดลการวัดของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการกินยา
      ช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยค่ะ
      เซ็นทุนระยอง
      กยศ 59
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :