English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
    ด้านวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • งานวิชาการ
      • งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
    ด้านกิจการนักศึกษา
    ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
      • OPEN ACCESS
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
        # เว็บไซต์สำรอง
        # เกี่ยวกับงานวารสาร
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
  นโยบายด้านการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2566
  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)
  กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คำสั่ง ของ สบช.
 
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สบช. ปีงบ 63-67
ตัวชี้วัดของคณะฯและวพ. ปีงบ 63-67
เกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2562
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
 แจ้งซ่อมงานเทคโนฯ
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
เครือข่ายห้องสมุดพยาบาลแห่งประเทศไทย
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์
 


 ผู้อำนวยการ


ผศ.ดร.พรฤดี   นิธิรัตน์
 
พิพิธภัณฑสถานฯ
 
     พิพิธภัณฑสถาน พระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึก...
อ่านต่อ >>        
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีความเชื่อว่า การเตรียมความพร้อม ในเด็กวัยก่อนเรียน...
อ่านต่อ >>        
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 อัตรา
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ
      รับสมัครจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ 1 อัตรา
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
      ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการงานนายช่างเทคนิค
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการงานนักประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด >>        
 
ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. 66 สขร.1
      วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบ2566
      รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ไตรมาส 4
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย. 66)
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ย. 66 สขร.1
      แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค. 66 สขร.1
ดูทั้งหมด >>        
 
เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลอง รายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
      งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566
      รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย. 66
      รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 จากระบบ GFMIS
      งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
      งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566
      งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ดูทั้งหมด >>        
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
  หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566
ดูทั้งหมด >>        
 
งานพัฒนาบุคลากร
       
 
ระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

[ ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ ]   [ ระบบจัดการโครงการ ]
 
สืบค้น Full Text ใน CINAHL Plus

EPlogo Search CINAHL at Phrapokklao Nursing College:

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า
      ทุนวิจัยสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
      บทความวิชาการ สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
      บทความวิชาการ ผลกระทบภายหลังการบาดเจ็บที่สมอง
      เอกสารประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 "ชะลอวัย"
      สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาฯ
ดูทั้งหมด >>        
 
Visitors :