English Version
 
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
  

          พิพิธภัณฑ์สถาน พระปกเกล้า รำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2546 ด้วยเงินบริจาค 971,657.00 บาท

  

          วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร และทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า รำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2551

          การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า รำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1.  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย
          2.  เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงมีต่อวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตั้งแต่ยังทรงมีพระชนม์ชีพจนถึงปัจจุบัน
          3.  เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมพิเศษของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เช่น การทำบุญในวโรกาสสำคัญ การถวายสักการะ และการปฏิญาณตนของนักศึกษา และเป็นสถานที่รรับรองแขกสำคัญของวิทยาลัยพยาบาล

          การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
            พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้ารำไพพรรณี
  


            พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ขณะประทับอยู่ในประเทศไทย
  


            พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ทรงมีต่อวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
พวกเราชาววิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้า ที่มีต่อวิทยาลัยฯ และพวกเราทุกคนเรียบเรียงโดย
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Visitors