English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
79 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 02-2477124-5 แฟกซ์ 2477131

ความเป็นมาของมูลนธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
          เมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ ๗ ได้ทรงก่อตั้ง "มูลนิธิประชาธิปก" ขึ้น โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่สนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า และวิทยาลัยครูจันทบุรี (ซึ่งต่อมาภายหลังทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยรำไพพรรณี", "สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี" และ "มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี" ตามลำดับ) นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ โดยได้พระราชการทรัพย์สินและเงินทุนเริ่มแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นทุนเริ่มการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๕,๐๔๑.๖๘ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่สำคัญคือ เพื่อให้เงินบำรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า และวิทยาลัยครูจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในด้านการก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งสามดังกล่าว และเพื่อให้เงินสมทบทุนประชาธิปกบรมราชานุสรณ์ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ในการช่วยเหลือนักเรียนพยาบาลที่ขาดแคลน เป็นต้น
          นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีรายรับจากการที่มีผู้บริจากโดยเสด็จพระราชกุศล และดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่ เป็นทุนของมูลนิธิ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชีนีในรัชการที่ ๗ ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยได้ทรงทำพระพินัยกรรมไว้ที่ประเทศอังกฤษ พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้แก่มูลนิธิ ฯ ทำให้มูลนิธิ ฯ มีดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ ฯ มากขึ้น ซึ่งขณะกรรมการของมูลนิธิ ฯ ได้พิจารณาให้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ เป็นจำนวนมากกว่าเดิม โดยเฉพาะการให้เงินแก่สถาบันทั้งสามดังกล่าวเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระองค์ท่าน ในการที่ได้ทรงก่อตั้งและทรงเป็นองค์ประธานกรรมการของมูลนิธิ ฯ ตลอดมาจนเสด็จสวรรคคต คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อของมูลนิธินี้ จาก " มูลนิธิประชาธิก" เป็น "มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี" ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของมูลนิธิดังกล่าวได้เมื่อวันที่ ๑๑ พศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๘

ข้อมูล : หม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์ เทวกุล เลขาธิการมูลนิธิประชาธิปก-รำไพรรณี
Visitors