"มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท   อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง       อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน"

                        สุภาษิตสอนหญิง ประพันธ์โดย สุนทรภู่

ปฏิทิน

สัญลักษณ์สี   วันที่ปัจจุบัน   เงินเดือนขรก.,ลปจ.,ลชค.   เงินเดือนจ้างเหมา   วันสำคัญ