English Version
 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
เกี่ยวกับวิทยาลัย
แฟ้มประวัติอาจารย์
หน่วยงานภายใน
    ฝ่ายอำนวยการ
      • จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ฝ่ายวิชาการ
      • ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
      • รวม Links ความรู้
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
      • ชื่นชมอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ
      • ค้นหาผลงานวิจัย
      • ผลงานวิจัยของบุคลากร
      • วารสารวิทยาลัยฯ
        # เว็บไซต์หลัก
        # เว็บไซต์สำรอง
        # ThaiJO
      • งานวิเทศสัมพันธ์
        # Presentation TH
        # Presentation EN
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
      • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
      • ระบบและกลไกงานบริหารความเสี่ยง
      • งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
 

: System Online :
 
งานประชาสัมพันธ์ สบช.
ระบบจัดการแผนฯ
ระบบจัดการแผนฯ (SFS)
รายจ่ายหลัก ตามระเบียบ พรบ การเงิน
ระบบประเมินสมรรถนะ
ระบบแบบสอบถามออนไลน์
ระบบภาระงาน
ระบบจองห้อง
ตารางการใช้รถราชการ
ฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
สมุดโทรศัพท์ภายใน
แจ้งปัญหาอินเตอร์เน็ต
@- สื่อการเรียนการสอน -@
หลักการและเทคนิคการสวนปัสสาวะ
สารสนเทศฯ
สาระทบทวนสอบสภาฯ วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
>> เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง <<
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.

>> เว็บไซต์งานวิจัย <<
เว็บไซต์ช่วยตรวจทานการเขียนบทคัดย่อหรือเนื้อหาวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
    • Online Text Correction
    • SpellCheckPlus
    • After the Deadline
สืบค้นงานวิจัย Open ascess journal
    • Highwire
    • DOAJ
สืบค้นข้อมูลจาก CUIR
สืบค้นงานวิจัยจาก ศูนย์ข้อมูลการวิจัย digital " วช "
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ค้นหาหนังสือฟรี
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูล CINAHL
วารสารอิเลคทรอนิกส์
links ทางการแพทย์

@+ วพบ. เครือข่าย +@

[[ Tools Reader ]]

Download foxit reader
Download adobe reader
Download flash player
 
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีหน้าที่หลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสาธารณสุข และมีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ต้องบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร คุณธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาพยาบาลต้องมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดประสบการณ์ที่ฝึกการปฏิบัติในสถานการณ์จริง พัฒนาทักษะการคิดที่เป็นระบบ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต โดยผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งหวังให้บัณฑิตพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะสากล และทักษะชีวิต สามารถให้บริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองได้ทุกระดับภาวะสุขภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ปณิธานฝ่ายวิชาการ
     มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะสากล

นโยบายของฝ่ายวิชาการ
     1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์สภาการพยาบาล
     2. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างเสริมประสบการณ์จริง
     3. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีพฤติกรรมเอื้ออาทร
     4. พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศ ในฝ่ายวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
     5. สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน
     6. เร่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
     7. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

เอกลักษณ์ของบัณฑิต
     "คิดอย่างมีวิจารณญาณ บริการอย่างเอื้ออาทร"

อัตลักษณ์ของบัณฑิต
     "บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

Visitors