รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ 64 (เพิ่มเติม)

ภาพประจำตัวสมาชิก
Administrator
โพสต์: 650
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 03 พ.ย. 2009 10:50 am
ที่อยู่: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 15 มี.ค. 2021 2:46 pm
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
กำหนดการรายงานตัวและตรวจเอกสารผู้ผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
• วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ และต้องขอเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายทุกรายการ ตามแบบฟอร์ม ทป.004 ที่กำหนดให้ สามารถ download ได้ทางหน้าเว็บการรับสมัคร ของสถาบันพระบรมราชชนก
• วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย ได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา อาคารเรียน 1
2. ส่งผ่านทางไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัทเอกชน มาที่
งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
36 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เอกสารที่ต้องนำส่งมีดังนี้
1. แบบฟอร์ม ทป.001-1 กรอกข้อมูล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ข้อมูลส่วนบุคคล และกรอกข้อมูลในช่องรายการหลักฐานที่ส่งมาว่ามีหลักฐานนั้นหรือไม่
2. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาล (ทป.004) และผลการตรวจที่ขอมาจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะผลการตรวจสายตา และการได้ยิน ขอให้มีการระบุค่าผลการตรวจที่ได้เป็นตัวเลขทั้งในกรณีที่ปกติหรือผิดปกติ
3. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเข้าศึกษาโดยตรง ติดรูปถ่ายของผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ (ไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล) ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง ทุกฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/กรณีใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งในการสมัครให้ยื่นทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง (5 ปี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง ทุกฉบับ
6. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) 5 ภาคการศึกษาที่ออกโดยโรงเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง (ทั้ง 2 ด้านของเอกสาร)
7. ใบรับรองหน่วยกิตสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แสดงจำนวนหน่วยกิตการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ (ทป.005) และหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทป.006) (เอกสารฉบับจริงที่ออกโดยโรงเรียน)
8. กรณีใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกประเภทหรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของบิดา หรือมารดา
พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง ทุกฉบับ พร้อมเอกสาร ทป.003 / ทป.002 (ฉบับจริง)
• วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน พระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการตกหล่น/การจัดส่งเอกสารล่าช้า และเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านในการจัดส่งเอกสาร โปรดสแกนเอกสารหรือถ่ายภาพทุกฉบับไว้เป็นหลักฐาน และส่งทางเมล์ ppkregistrar@pnc.ac.th
****สอบถามเพิ่มเติม ☎ : 039-325781 ต่อ 1205***
คำพูด

ย้อนกลับไปยัง ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron