การศึกษา

      งานวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.ทองสวย สีทานนท์ ต้อนรับอาจารย์ Dr. Maja Söderbäck และ Agneta Ekström อาจารย์จากสวีเดนที่เดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2555 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาระหว่างวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มีโอกาสได้สอนนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โดย Dr. Maja Söderbäck และการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็ก โดย Agneta Ekström