วิสัยทัศน์

     เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะระหว่างประเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

พันธกิจ

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศแก่คณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ผ่านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลระหว่างประเทศ
     2. ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถระหว่างประเทศ
     3. บริการวิชาการที่เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถระหว่างประเทศแก่คณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วัตถุประสงค์

     เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการต่างประเทศของคณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถระหว่างประเทศแก่คณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
     2. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศแก่คณาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี